Chytré město s vizí

NOVINKY

Novinka: Otevřený dopis občanům

Otevřený dopis občanům

Dopis spoluobčanům od člena Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolec Zdeňka Rýznera ohledně podání trestního oznámení.

Čtěte více

Novinka: Ve vašich schránkách…

Ve vašich schránkách…

Ve vašich schránkách najdete nové vydání našich HuGO novin! Přejeme pěkné počtení, těšíme se na zpětnou vazbu a kdo chce, může jimi listovat i online.

Novinka: Společně měníme město

Společně měníme město

Jaká je budoucnost domova pro seniory v ulici Máchova?

Čtěte více

Novinka: Tajemník úřadu usvědčil starostu ze lži

Tajemník úřadu usvědčil starostu ze lži

Jak víte, snažíme se prosadit nezávislé, odborné prošetření černých staveb v Humpolci.

Čtěte více

KDO JE #HuGo?


HumpolecGo! je sdružením nezávislých kandidátů, kteří se rozhodli ucházet se o přízeň voličů v nadcházejících komunálních volbách v Humpolci. Naše zkušenosti z různých oborů chceme využít pro řešení otázek spojených s rozvojem města a jeho místních částí.

NAŠE JEDNADVACÍTKA

Tomáš Voplakal

Soudní znalec

Petr Machek

Architekt

Martina Šimonová

Podnikatelka

Zdeněk Rýzner

Podnikatel

Zuzana Žaloudková

Ředitelka organizace 

Libor Voplakal

Vedoucí výroby

Natálie Brzoňová

PR manager

Václav Alenka

Podnikatel

Tereza Mihulková Urbanová

Projektový manager

Libor Křikava

Zubní lékař

Michal Marek

Manager

Vít Žaloudek

Projektový manager

Tereza Machková

Architekt

Věra Davidová

Ředitelka společnosti

Pavla Marousková

Jednatel společnosti

Zuzana Kotenová

Projektant

Jana Jarošová

Učitelka

Ondřej Dygrýn

Podnikatel

Ondřej Váňa

Podnikatel

Jakub Zajíček

Grafik

NÁŠ PROGRAM

Chytré město s vizí.

1. Doprava

Dopravu a dopravní infrastrukturu v Humpolci budeme řešit koncepčně, na základě nálezů dopravní studie, kterou je nezbytné vypracovat s požadavky na patřičnou erudici a dlouhodobý výhled. Klademe důraz na zklidňování dopravy přímo ve městě, především pak v místech s vysokým podílem pohybu pěších, kupř. v okolí škol a sportovišť. Neopomíjíme otázky průjezdu nákladních vozidel centrem města a regionální / dálkovou dopravu (analýza stávajícího stavu bude jedním z výstupů zmíněné dopravní studie). Otevřeme otázku dopravy v klidu - tedy parkování - v oblastech Horního náměstí a Dolního náměstí a sídlišť, které jsou v dnešní době charakteristické velkým procentem dlouhodobého parkování. Podpoříme zatraktivnění dalších způsobů dopravy vedle obvyklé a často užívané individuální automobilové dopravy. Budeme řešit rozvoj cyklistické sítě jak ve městě, tak v místních částech s napojením sousedních vesnic.

2. Veřejný prostor

Vytvoříme hierarchii veřejných prostorů v návaznosti na možnosti jejich užívání. Budeme se věnovat revitalizaci význačných veřejných prostorů formou architektonických soutěží. Naší první akcí bude revitalizace Horního náměstí a Dolního náměstí spolu s regulací parkování a řešení průjezdnosti. Stanovíme jednotné a objektivní procesy pro řešení veřejných prostranství s důrazem na koncepci a řešení detailů. Podpoříme aktivity ve veřejném prostoru, především jeho vhodným řešením. Vytvoříme manuál veřejných prostranství s neopomenutím mobiliáře, materiálů povrchů či řešení reklamního smogu.

3. Otevřenost radnice a obecná informovanost občanů

Veškeré důležité plánované změny, jež mohou dopadat na kvalitu života každého občana v našem městě, budeme prezentovat veřejně, formou přednášek, diskuzí či workshopů. Prostory městských budov využijeme k dlouhodobým prezentacím vítězných projektů. Spustíme oficiální aplikaci města s notifikacemi k aktuálním událostem a tématům. Veřejná prostranství využijeme ke sdílení informací směrem k občanům a obyvatelům Humpolce.

4. Ochrana a péče o urbanistickou strukturu města

Budeme ochraňovat a pečovat o urbanistickou strukturu města Humpolce. V minulosti historickou strukturu našeho města zasáhla výstavba především panelových sídlišť. V současnosti neexistuje žádný nástroj pro ochranu historické stopy, čímž nadále dochází k pomalému, avšak jistému zániku urbanistického a historického dědictví. Připravíme nástroj, který stanoví jasná a spravedlivá pravidla pro novou výstavbu zejména v historicky hodnotných částech města. Nový územní plán doplníme o prvky regulace, resp. představíme samostatný regulační plán zaměřený na stavební strukturu Humpolce.

5. Kultura, sport a podpora občanských aktivit

Na místo vedoucího pracovníka MěKIS vypíšeme výběrové řízení, kdy v jeho rámci každý kandidát předloží posuzující komisi návrh s plánem práce infostřediska na následné období – počítáme s pětiletým mandátem, abychom zajistili nezávislost a přesah nad jedno standardní volební období. Veřejnou a otevřenou soutěží podpoříme příliv nových kulturních možností do Humpolce. Vytvoříme koncepci podpory sportu a sportovišť spolu s důrazem na aktivní zapojení dětí z našeho města uděláme rovněž město (v) pohybu, neboť sport (i jeho význam) a fair play přístup jsou ve společnosti nezastupitelné. Propojíme a podpoříme instituce, jež na Humpolecku v dnešní době působí a vykonávají svou činnost v této oblasti. Budeme spolupracovat i s organizátory soukromých projektů, které vznikly z jejich vlastních iniciativ. Humpolec a jeho kulturní a sportovní události budeme propagovat chytře. Připravíme přehled kulturních a sportovních akcí, k jehož sdílení využijeme moderních i tradičních komunikačně informativních kanálů.

6. Propojování komunit vč. řešení problematiky agenturních zaměstnanců a bezpečnosti ve městě

Vytvoříme tripartitní skupinu sestávající ze zástupců města, zaměstnavatelů a pracovních agentur a identifikujeme největší problémy u všech zúčastněných stran. Nastavíme konkrétní strategii integrace cizinců mezi nás a stanovíme jasná pravidla pro ubytovací kapacity a standardy pro běžný život v nich. Identifikujeme bližší počet pracovníků ze zahraničí a ověříme jejich jazykovou vybavenost. Důležité informace z města zpřístupníme v rumunštině, ruštině či bulharštině a komunity propojíme, např. formou česko-rumunských dnů. Humpolečanům jednou měsíčně přiblížíme zahraniční filmovou tvorbu právě ze zemí našich cizinců (Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina aj.). Zaměstnávání cizinců nelze soukromým subjektům vytýkat ani zakázat, převezmeme však aktivitu a důstojně budeme řešit společné soužití, neboť ekonomické zájmy bez ohledu na cokoliv přivedou do našeho města kohokoliv, kdo bude ochoten pracovat ve vybudovaných výrobně expedičních celcích. Problémy zajisté samy od sebe nezmizí

7. Podpora místních částí a jejich rozvoje

Rozvoj místních částí je stejně důležitý jako rozvoj samotného města. Se zástupci osadních výborů se budeme pravidelně setkávat a naslouchat jim. Pomůžeme najít řešení ohledně rozpočtových omezení pro místní části a zpracujeme nejúčelnější projekty, abychom místní části zkvalitnili. Umožníme, aby drobné investiční akce do určité výše bylo možno navrhovat do rozpočtu města přímo ze strany osadních výborů. Podpoříme aktivní setkávání a projekty obohacení společenského a kulturního života v místních částech Humpolce.

8. Propagace města

Vytvoříme koncepci vizuální identity a komunikace, která bude reflektovat trendy dnešního moderního marketingu. Připravíme jednotný vizuální styl Humpolce, který přispěje ke zviditelnění města jako celku a bude moderním nástrojem pro prezentaci města v rámci ČR. Zintenzivníme efektivní propagaci města a s městem spojených kulturních památek, neboť Humpolec je atraktivním místem, tak jej budeme atraktivně a systematicky propagovat. Potřebné informace najdou všichni občané na městských webových stránkách snadno a rychle. V mobilní aplikaci pomůžeme drobným humpoleckým podnikatelům provozujícím například pohostinské a ubytovací služby.

9. Další programové body

Koncepce Smart City, kterou bereme jako budování města v souladu s moderními technologiemi, s důrazem na efektivitu využívání zdrojů, ekonomičnost provozu, ochranu prostředí k životu a inteligentní individuální dopravu. Podpoříme transparentnost řízení a hospodaření města a vytvoříme jasnou strategii nakládání s nemovitými věcmi, které drží naše město ve svém vlastnictví, a vypracujeme související pravidla jejich případného prodeje. Zaměříme se i na modernizaci vodohospodářství – obnovíme a posílíme technickou infrastrukturu. Zajistíme vypracování demografické studie, která poskytne zjištění k současnému stavu a prognóze vývoje věkové struktury našich obyvatel. Její závěry nám poslouží jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti služeb především v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb, ale rovněž při plánování dopravy, občanské vybavenosti, trávení volného času apod.

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU!

NECHTE NÁM VZKAZ